Reglement - Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Laatste wijziging 04 februari 2010Download hier de .pdf versie van het reglement.


Reglement inzake het gebruik en toezicht op het merk RHB


Het bestuur van de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) in aanmerking nemend dat:
Het bestuur het collectief merk RHB wenst te deponeren.
Benelux Merkenwet vereist dat voor een collectief merk een reglement inzake het gebruik en toezicht op het betreffende merk wordt opgesteld,
onderwerp niet reeds in de statuten van de stichting of anderszins is geregeld, stelt met in achtneming van artikel 10 van de statuten van de stichting het volgende reglement vast:


1.1      Onder houder wordt verstaan de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) opgericht bij notariĆ«le akte van 4 februari 2010 en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 9217138.

1.2      Onder merk wordt verstaan het bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde merk bestaande uit de letters: SRHB, welke staan voor Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening.

1.3      Onder gebruiker wordt verstaan de natuurlijk persoon aan wie door de houder het gebruik van het merk is toegestaan.

2.1      De houder staat het gebruik van het merk toe aan degenen die bewezen hebben te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Reglement Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten van SRHB is vastgesteld.

2.2      Het merk mag door een gebruiker uitsluitend worden gebruikt door het merk achter de familienaam te plaatsen.

2.3      De gebruiker mag het merk overeenkomstig het bepaalde in lid 2.2 gebruiken op briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, in advertenties en overige zakelijke correspondentie en promotionele documenten.

3.1      De diensten waarvoor het merk wordt gebruikt hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij worden aangeboden of verricht door personen aan wie het gebruik is toegestaan op basis van dit reglement en de nader door de houder vast te stellen inhoudelijke - en kwaliteitseisen voor wat betreft de deskundigheid en vakkundigheid op het terrein van de bedrijfshulpverlening.

3.2      Door de houder zal een register van gebruikers worden bijgehouden onder de naam Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening.

4.1      Op het gebruik van het merk door de gebruiker houdt de houder door middel van steekproeven op deugdelijke en doeltreffende wijze toezicht.

4.2      De wijze waarop het toezicht plaatsvindt kan nader worden bepaald door in de houder alsnog vast te stellen reglementen.

4.3      Indien de gebruiker niet of niet meer voldoet aan het bepaalde in dit reglement, kan de houder de toestemming tot het gebruik van het merk permanent of tijdelijk intrekken.

4.4     De houder kan de sancties nemen, waaronder in elk geval het verbod het merk verder te gebruiken, genoemd in de nader vast te stellen reglementen.

5.      Het gebruik van het merk geldt als rechtsinstandhoudend gebruik ten gunste van de houder. De gebruiker kan geen enkele aanspraak op het merk ontlenen door het gebruik daarvan.
 
6.      Het is de houder toegestaan dit reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ten aanzien van de gebruiker eerst nadat veertien dagen verstreken zijn nadat die wijzigingen door de houder zijn ingediend bij het Benelux-Merkenbureau.

7.      Dit reglement telt zeven artikelen en de naam van dit reglement is "Reglement inzake het gebruik en toezicht op het merk SRHB

Wijchen, 4 februari 2010

mw. A. Burki, secretaris SRHB

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu